Nyttig info

 Vårt borettslag består av 89 boenheter fordelt på 16 leiligheter og 73 eneboliger. Som andelseier (borettshaver) i Veigin Borettslag forvalter du en av disse boenhetene. Ditt andelsbrev er det skriftlige dokumentet som beviser dette. Det kreves at du er medlem av RINGBO BBL for å få tildelt bolig i Veigin Borettslag. Som borettshaver har du full rett til å delta i avgjørelser i Veigin Borettslag.

Borettslaget er en selvstendig juridisk enhet med egne styringsorganer som generalforsamling og styre. Den øverste myndigheten i borettslaget utøves av generalforsamlingen. Laget har likevel en nær tilknytning til RINGBO BBL. Det er derfor, foruten styret, RINGBO BBL du bør kontakte dersom det er forhold i og rundt boligen du er opptatt av.

Bytte av vinduer – 2020 – 2021

Her kan du laste ned fremdriftsplan og andre opplysninger om arbeidet. Se om du du finner svaret på ditt spørsmål i dokumentet før du kontakter styret.
Ringbo er prosjektleder, mens arbeidet utføres av Bergs Bygg AS, en lokal virksomhet.

HMS

HMS-håndboken er styrets og tunrepresentantenes verktøy for inspeksjoner og utbedringer. Kontroll utføres en gang i året. Håndboken kan lastes ned her. 

Forsikring

Hvordan melde skade:

Når du har fått en skade, er det viktig at du tar kontakt med oss så fort som mulig. På dagtid, meld inn til Ringbo, telefon 32 11 36 00, eller direkte til forsikringsrådgiver Jonny Fjellstad, mobil 947 93 990.

På kveld og helger, ved akutt skade, meldes denne direkte til Gjensidige Forsikring på telefon 03100.

Oppgi boligselskapets navn, og at dere er i Ringbos portefølje. På første virkedag meldes saken også til oss, pr. telefon (32 11 36 00eller e-post til firmapost@ringbo.no.

Dette så vi kan koordinere saken med Gjensidige. Hvis beboer melder selv, husk også å melde fra til styret i borettslaget.

Innboforsikring inngår ikke i borettslagets forsikringsavtaler. Den må du selv sørge for.

Skadedyrbekjempelse

For Boligselskaper med forsikring gjennom Ringbo inngår skadedyrbekjempelse.

Beboere melder skadedyrangrep til styret i Veigin borettslag. Styret melder videre til boligbyggelaget (Ringbo) som setter i gang tiltak for inspeksjon og bekjempelse der dette er nødvendig. Forsikringen er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring, telefon 22 28 31 50, e-post: skade@hussoppen.no,

web: www.hussoppen.no

TV og internett

Veigin Borettslag har en kollektiv avtale med Fiber1 (tidligere Hadeland og Ringerike Bredbånd) om levering av TV-signaler og internett via fiberkabel. Dette blir betalt via fellesutgiftene. Inkludert i avtalen er internett (50/50 mbps) og ALTIBOX TV Basis. Det mulig å bestille andre TV-pakker og høyere hastigheter for internett som privatperson. Du vil da bli fakturert for dette.

Trafikkforhold

Det er Ringerike kommune som har ansvaret for brøyting, strøing og vedlikehold av Veiginveien.

Alle interne veier er såkalte “kjørbare gangveier”. Med dette menes at veiene kun skal benyttes som adkomst til boligene. Unngå derfor kjøring mellom tunene (unntak er renovasjon, post, syketransport, brann m.m.). Gangveiene på feltets sørside (fra krysset Veiginveien/Ringveien og frem til snuplassen) skal være fri for motoriserte kjøretøy. Denne veien har vært fysisk sperret for trafikk, men på grunn av brøyting er sperrene fjernet.

Det er ikke tillatt å parkere langs/på Veiginveien og de interne veiene. Parkering må skje på den enkeltes biloppstillingsplass eller på fellesparkeringsplassen.

Husk at vi har mange barn i borettslaget. Kjør derfor forsvarlig og i gangfart. Vi har ingen barn å miste.

Tilbygg og påbygg

Ved oppsetting av boder, terrasser, lekestuer m.m. skal det rettes en søknad til styret med plantegninger. Berørte naboer skal varsles og eventuelle innsigelser skal skriftlig medeles styret inne tre uker. Arbeidet skal utføres forskriftsmessig. Hvis nødvendig må byggesaken også søkes og godkjennes av Ringerike kommune.

Fellesutgifter

Andelen av fellesutgiftene varierer fra hustype til hustype. Fellesutgiftene dekker blant annet renter og avdrag til Husbanken, renovasjon, forsikringer, forretningsførerhonorar, TV, internett og vedlikehold. Gå til Om borettslaget for å se størrelsen på de månedlige fellesutgiftene per hustype.

Vedlikehold

For å sikre et godt bomiljø må boligene holdes ved like. Det skilles mellom indre og ytre vedlikehold.

Indre vedlikehold er andelseiers ansvar. Det gjelder for eksempel tapetsering, maling, fastmontert utstyr som blant annet ventilasjonsanlegg m.m. Dersom du ønsker å foreta bygningsmessige forandringer i boligen, som for eksempel flytting eller riving av vegger, må du ha samtykke av borettslagets styre. Også bygningsmyndighetene må i enkelte tilfeller gi tillatelse før endringer kan foretas.

Andelseierne har i fellesskap ansvaret for det ytre vedlikehold av borettslagets eiendommer. Gjennom beslutninger på generalforsamlingen kan du være med på å bestemme hvordan eiendommene skal forvaltes. Det er styret som har hovedansvaret for å påse at vedlikeholdsarbeidet blir utført. Styret vil også sette av midler til vedlikeholdsfondet hvert år.

Et godt vedlikehold øker både eiendommens verdi og beboernes trivsel. Det er derfor viktig at hver enkelt andelseier viser interesse.

Vedlikehold av tilbygg, påbygg, gjerder, terrasser og lignende blir ikke dekket av borettslaget.

Se forøvrig vedtektene for mer informasjon angående vedlikeholdet.

Hageavfall

Det er kun lov til å tømme nedbrytbart hageavfall på fellesparkeringens østre side. Viser det seg at også annet avfall dumpes her, mister vi kommunens tillatelse til bruk av hageavfallsplassen. Søppelcontainere med kildesortering blir satt opp på fellesparkeringen hver vår. Nærmere informasjon om dette blir gitt i når tiden nærmer seg.

Gatelys

Ringerikskraft har ansvaret for gatebelysningen. Kontakt dem hvis det oppstår feil.

Fyrverkeri

Vi minner om den store faren ved fyrverkeri da husene våre står tett. Bruk gjerne plassene i ytterkant av feltet til oppskyting