Nyttig info

Vårt borettslag består av 89 boenheter fordelt på 16 leiligheter og 73 eneboliger. Som andelseier (borettshaver) i Veigin Borettslag forvalter du en av disse boenhetene. Ditt andelsbrev er det skriftlige dokumentet som beviser dette. Det kreves at du er medlem av RINGBO BBL for å få tildelt bolig i Veigin Borettslag. Som borettshaver har du full rett til å delta i avgjørelser i Veigin Borettslag.

Borettslaget er en selvstendig juridisk enhet med egne styringsorganer som generalforsamling og styre. Den øverste myndigheten i borettslaget utøves av generalforsamlingen. Laget har likevel en nær tilknytning til RINGBO BBL. Det er derfor, foruten styret, RINGBO BBL du bør kontakte dersom det er forhold i og rundt boligen du er opptatt av.

Fargekart hus – Veigin

 
 

Varsel om skogskjøtsel Veigin og Baglertun – vinter-tidlig vår 2021

 
 

Skjema for refusjon av utlegg til ladeopplegg elbil – gjelder eneboliger

Her kan du laste ned skjema som du sender til styret. Borettslaget refunderer inntil 7000 kroner for opplegg av infrastruktur til elbillading. Altså ikke laderen selv. Husk kvitteringer.

Til firemannsboligene har borettslaget bekostet infrastruktur til garasjene. Kostnaden ble beregnet til rundt 7000 kroner per kontakt. Her gjelder derfor ikke refusjonsordningen. Ladestasjonene til disse garasjene må være av typen Easee Charge/Ready og kan bestilles hos Elaway.

NB! Biltypen Renault Zoe kan ikke lades på nevnte anlegg. Snakk med din forhandler.

 
 

Bytte av vinduer – 2020 – 2021

Her kan du laste ned fremdriftsplan per. 8 desember 2020.
Ringbo er prosjektleder, mens arbeidet utføres av Bergs Bygg AS.

HMS

HMS-håndboken er styrets og tunrepresentantenes verktøy for inspeksjoner og utbedringer. Kontroll utføres en gang i året. Håndboken kan lastes ned her.

Forsikring

Hvordan melde skade:

Når du har fått en skade, er det viktig at du tar kontakt med oss så fort som mulig. På dagtid, meld inn til Ringbo, telefon 32 11 36 00, eller direkte til forsikringsrådgiver Jonny Fjellstad, mobil 947 93 990.

På kveld og helger, ved akutt skade, meldes denne direkte til Gjensidige Forsikring på telefon 03100.

Oppgi boligselskapets navn, og at dere er i Ringbos portefølje. På første virkedag meldes saken også til oss, pr. telefon (32 11 36 00eller e-post til firmapost@ringbo.no.

Dette så vi kan koordinere saken med Gjensidige. Hvis beboer melder selv, husk også å melde fra til styret i borettslaget.

Innboforsikring inngår ikke i borettslagets forsikringsavtaler. Den må du selv sørge for.

Skadedyrbekjempelse

For Boligselskaper med forsikring gjennom Ringbo inngår skadedyrbekjempelse.

Beboere melder skadedyrangrep til styret i Veigin borettslag. Styret melder videre til boligbyggelaget (Ringbo) som setter i gang tiltak for inspeksjon og bekjempelse der dette er nødvendig. Forsikringen er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring, telefon 22 28 31 50, e-post: skade@hussoppen.no,

web: www.hussoppen.no

TV og internett

Veigin Borettslag har en kollektiv avtale med Fiber1 om levering av fibertilgang til hver boenhet. Dette blir betalt via fellesutgiftene. TV-pakker og høyere hastigheter for internett må bestilles av den enkelte andelseier/boenhet. Du vil da bli fakturert for dette, men får en rabatt på 79 kroner per pakke. Ta kontakt med Fiber1/Altibox for ytterligere informasjon

Trafikkforhold

Det er Ringerike kommune som har ansvaret for brøyting, strøing og vedlikehold av Veiginveien.

Alle interne veier er såkalte “kjørbare gangveier”. Med dette menes at veiene kun skal benyttes som adkomst til boligene. Unngå derfor kjøring mellom tunene (unntak er renovasjon, post, syketransport, brann m.m.). Gangveiene på feltets sørside (fra krysset Veiginveien/Ringveien og frem til snuplassen) skal være fri for motoriserte kjøretøy. Denne veien har vært fysisk sperret for trafikk, men på grunn av brøyting er sperrene fjernet.

Det er ikke tillatt å parkere langs/på Veiginveien og de interne veiene. Parkering må skje på den enkeltes biloppstillingsplass eller på fellesparkeringsplassen.

Husk at vi har mange barn i borettslaget. Kjør derfor forsvarlig og i gangfart. Vi har ingen barn å miste.

Tilbygg og påbygg

Ved oppsetting av boder, terrasser, lekestuer m.m. skal det rettes en søknad til styret med plantegninger. Berørte naboer skal varsles og eventuelle innsigelser skal skriftlig meddeles styret inne tre uker. Arbeidet skal utføres forskriftsmessig. Hvis nødvendig må byggesaken også søkes og godkjennes av Ringerike kommune.

Fellesutgifter

Andelen av fellesutgiftene varierer fra hustype til hustype. Fellesutgiftene dekker blant annet renter og avdrag til Husbanken, renovasjon, forsikringer, forretningsførerhonorar, TV, internett og vedlikehold. Informasjon om de forskjellige satsene får du ved å henvende deg til styret.

Vedlikehold

For å sikre et godt bomiljø må boligene holdes ved like. Det skilles mellom indre og ytre vedlikehold.

Indre vedlikehold er andelseiers ansvar. Det gjelder for eksempel tapetsering, maling, fastmontert utstyr som blant annet ventilasjonsanlegg m.m. Dersom du ønsker å foreta bygningsmessige forandringer i boligen, som for eksempel flytting eller riving av vegger, må du ha samtykke av borettslagets styre. Også bygningsmyndighetene må i enkelte tilfeller gi tillatelse før endringer kan foretas.

Andelseierne har i fellesskap ansvaret for det ytre vedlikehold av borettslagets eiendommer. Gjennom beslutninger på generalforsamlingen kan du være med på å bestemme hvordan eiendommene skal forvaltes. Det er styret som har hovedansvaret for å påse at vedlikeholdsarbeidet blir utført. Styret vil også sette av midler til vedlikeholdsfondet hvert år.

Et godt vedlikehold øker både eiendommens verdi og beboernes trivsel. Det er derfor viktig at hver enkelt andelseier viser interesse.

Vedlikehold av tilbygg, påbygg, gjerder, terrasser og lignende blir ikke dekket av borettslaget.

Se forøvrig vedtektene for mer informasjon angående vedlikeholdet.

Hageavfall

Det er kun lov til å tømme nedbrytbart hageavfall på fellesparkeringens østre side. Viser det seg at også annet avfall dumpes her, mister vi kommunens tillatelse til bruk av hageavfallsplassen.

Gatelys

Ringerikskraft har ansvaret for gatebelysningen. Kontakt dem hvis det oppstår feil.

Fyrverkeri

Vi minner om den store faren ved fyrverkeri da husene våre står tett. Bruk gjerne plassene i ytterkant av feltet til oppskyting